HEXCOM.PL - Hosting SSD NVMe - Domeny - Serwery Cloud - Serwery VPN - Certyfikaty SSL
HEXCOM.PL - Hosting SSD NVMe - Domeny - Serwery Cloud - Serwery VPN - Certyfikaty SSL

Regulaminy

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług proponujemy zapoznać się z poniższymi regulaminami. Podstawowym dokumentem regulującym korzystanie z naszych usług jest Regulamin Świadczenia Usług. Zawarte są w nim, podstawowe informacje takie jak: zakres naszych obowiązków, gwarancje, postępowanie reklamacyjne, prawa i obowiązki Klienta itp.
W regulaminie Rejestracji Domen zawarto informacje na temat zasad rejestracji, przedłużania domen krajowych jak i zagranicznych.
W regulaminie Serwerów VPS zawarto informacje odnośnie korzystania z serwerów VPS.
Natomiast kwestie związane z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Postanowienia Ogólne
Usługodawca – firma HEXCOM NETWORKS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16 działająca pod marką handlową HEXCOM.NET / HEXCOM.PL.
Klient – osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupu usług HEXCOM.NET / HEXCOM.PL na stronie www.hexcom.net / www.hexcom.pl.
Cennik – ceny produktów/usług oferowanych przez HEXCOM.NET / HEXCOM.PL na stronie www.hexcom.net / www.hexcom.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług, dostępny na stronie www.hexcom.net /  www.hexcom.pl.
Polityka Prywatności – dokument regulujący przechowywanie danych osobowych przez Usługodawcę. Stanowi on załącznik do Regulaminu.
Regulamin serwerów VPS – regulamin dotyczący zasad korzystania z serwerów VPS (Virtual Private Server). Stanowi on załącznik do Regulaminu.
Regulamin rejestracji domen – regulamin regulujący zasady rejestracji oraz przedłużania domen krajowych oraz zagranicznych. Stanowi on załącznik do Regulaminu.
Opłata abonamentowa – wynagrodzenie wypłacane przez Klienta na rzecz Usługodawcy za usługi Usługodawcy, z których korzysta Klient.
Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy za usługi Usługodawcy, z których korzysta Klient i które zostały przez Klienta opłacone. Opłaty za okresy abonamentowe dokonywane są z góry.
Dane bilingowe – dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Usługodawcę Faktury VAT lub Faktury pro forma.
Dane kontaktowe – dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
Faktura proforma – dokument wystawiany przez Usługodawcę przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Usługodawcę bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.
Okres próbny – wskazany przez Usługodawcę okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.
Panel Klienta – udostępniane przez Usłogodawcę pod adresem https://www.client.hexcom.net/clientarea.php narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej oraz aktualizować swoje dane.
Usługi (Usługi hostingowe) – pakiet usług zaprezentowany w ofercie Usługodawcy i/lub w Cenniku.
Umowa – umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Regulamin serwerów VPS, Regulamin rejestracji domen, Polityka Prywatności, Cennik, Specyfikacja techniczna usług.
Specyfikacja techniczna usług – wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

 

§2 Zawarcie Umowy
1. Klient chcący dokonać zakupu usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.hexcom.net / www.hexcom.pl zobowiązany jest do dokonania rejestracji.
2. Formularz rejestracyjny wypełniony przez Klienta musi zawierać poprawne i prawdziwe dane. Dane, które Klient jest zobowiązany podać to:
Osoby fizyczne: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkanie i/lub adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
Firmy: nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, NIP, REGON, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadku, gdy podane dane przez Klienta są nieprawdziwe.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta również w przypadku kiedy:
Klient korzystał z usług Usługodawcy a rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku złamania Regulaminu przez Klienta.
Klient dokonywujący zakupu usługi narusza prawa osób trzecich i/lub naruszył przepisy powszechnie obowiązujące na terenie RP.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji danych Klienta. W przypadku dodatkowej weryfikacji Klient zobowiązany jest do:
Osoby fizyczne: przesłanie skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta dokonującego zakupu usług Usługodawcy.
Firmy: dane rejestrowe firmy (wpis EDG, KRS), nadanie numerów NIP/REGON.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy i/lub zawieszenia świadczenia usług w przypadku braku przesłania wymaganych dokumentów z pkt.5§2.
7. Klient oświadcza, że z chwilą rejestracji poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również załącznikami do Regulaminu przedstawionymi w §1.
8. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do świadczenia usług przez Usługodawcę.
9. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail podany podczas rejestracji informacji związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.
10. Klient oświadcza, że został zapoznany z prawem dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz zaprzestania ich przetwarzania.
11. Usługodawca oświadcza, że dane przekazane przez Klienta poprzez wypełniony formularz rejestracyjny nie będą udostępniane i/lub odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§3 Realizacja Umowy
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w sposób ciągły i nieprzerwany. Odpowiedzialność usługodawcy w zakresie świadczonych usług reguluje §5.
2. Klient zobowiązany jest korzystać z usługi w sposób nienaruszający prawo i/lub prawa osób trzecich.
3. Klient nie jest upoważniony przez Usługodawcę do odsprzedawania konta hostingowego bez zgody Usługodawcy. Odsprzedaż bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest traktowane jako złamanie Regulaminu.
4. Klient ma możliwość zmiany opcji abonamentowej w trakcie trwania zakupionej usługi.
5. W przypadku zmiany planu hostingowego na wyższy Klient zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wynikającej ze zmiany planu hostingowego w wysokości zależnej od pozostałego okresu rozliczeniowego. Za zmianę planu hostingowego na wyższy wystawiona zostanie faktura proforma przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta umieszczony w Panelu Klienta.
6. W przypadku zmiany planu hostingowego na niższy, różnica wynikająca ze zmiany planu zostanie dodana do Panelu Klienta. Zwróconą różnicę Klient może wykorzystać do zakupu innych usług Usługodawcy.

 

§4 Rozwiązanie umowy
1. Usługodawca w 10 dniu po przekroczonym terminie płatności dokonuje kasacji konta Klienta. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Po tym terminie Usługodawca nie będzie również bezpłatnie udostępniał żadnych kopii danych należących do Klienta, którego konto uległo skasowaniu z braku terminowej płatności.
2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w formie elektronicznej, poprzez system zgłoszeń: https://www.client.hexcom.net/clientarea.php. W razie odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wniesioną opłatę, w wysokości proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
3. Użytkownik w rażący sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności w sytuacji załamania punktów 6§6 i/lub 7§6.

 

§5 Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i stałego działania usług za które Klient dokonał opłaty. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem Klienta o planowanych pracach i/lub wyłączeniach. Informacje będą przesyłane na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
2. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania dostępności na poziomie:
a) min. 99% w skali roku.
3. W przypadku niedostępności wynikającej z winy Usługodawcy, Klientowi przysługuje wydłużenie opłaconej usługi o 14 (czternaście) dni za każde 12 (dwanaście) godzin niedostępności. Przedłużenie usługi serwera VPS reguluje Regulamin serwerów VPS.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych należących do Klienta w wyniku braku dbałości ze strony Klienta o aktualizację posiadanych skryptów będących celem ataku lub w wyniku niedbałego przechowywania danych dostępowych przez Klienta. Dotyczy to również stosowania przez Klienta prostych haseł.
5. Usługodawca w ramach świadczenia usługi wykonuje systematyczne codzienne kopie bezpieczeństwa. Klient zobowiązany jest do wykonywania kopii bezpieczeństwa również we własnym zakresie.
6. Usługodawca nie jest zobowiązany do wydania kopii bezpieczeństwa danych Klientowi.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane przez Klienta jak również przez działania Klienta.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z winy dostawców lub na skutek czynników takich jak klęski żywiołowe.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta i/lub do usunięcia plików zawierających złośliwe oprogramowanie/wirusy itp. w przypadku, gdy konto Klienta stanowi zagrożenie dla pozostałych Klientów Usługodawcy i/lub mogące wpływać na stabilne działanie serwerów Usługodawcy. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu usunięcia podejrzanych plików.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku otrzymania zgłoszenia abuse o nadużyciu.

 

§6 Odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczone w ramach usługi hostingowej zakupionej u Usługodawcy. Dotyczy to również ruchu generowanego z konta hostingowego Klienta.
2. Klient zobowiązany jest do wykonywania samodzielnych, cyklicznych kopii bezpieczeństwa niezależenie od Usługodawcy zgodnie z §5 pkt 5.
3. Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o zmianach mających wpływ na realizację usług przez Usługodawcę. W szczególności dotyczy to aktualnych danych kontaktowych.
4. Klient zobowiązany do utrzymywania w Panelu Klienta aktualnego adres e-mail. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy podany adres e-mail znajdujący się w Panelu Klienta jest nieaktualny i/lub niepoprawny.
5. Klient nie może korzystać z usługi:
a) w sposób powodujący zakłócanie lub uniemożliwiający korzystanie z zasobów Usługodawcy przez innych Klientów jak również działając na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
b) w celu przesyłania spamu,
c) w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa,
d) do rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość,
e) do rozpowszechniania stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne, w tym również z udziałem nieletnich,
f) do rozpowszechniania serwisów o treści erotycznej oraz „warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
g) propagując piractwo fonograficzne lub komputerowe,
h) upowszechniając techniki łamania kodów dostępowych,
i) upowszechniając wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
j) do rozpowszechniania treści obscenicznych i/lub wulgarnych,
k) do rozpowszechniania treści propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
l) do rozpowszechniania treści godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
m) naruszając prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
n) promując, zachęcając lub instruując w zakresie działań przestępczych,
o) jako hosting pod obrazki pobierane przez inne serwisy (np. allegro itp.),
p) jako serwer kopii zapasowych (tzw. backup plików),
r) jako hosting typu download, gdzie będą „składowane” pliki dla innych serwisów,
s) jako hosting pośredni dla takich serwisów jak rapidshare,filesonic itp.,
t) jako hosting pod dodawarki typu OmniAdd, OmniSpeed, OmniFLASH, Publiker itp. (nie dotyczy to kont dedykowanych pod te aplikacje)
u) naruszając Politykę Zasobów zawartą w §8.
6. W przypadku naruszenia punktów od pkt. 5a§6 do pkt. 5u§6 Usługodawca ma prawo do zawieszenia lub całkowitego zablokowania konta Klienta. Klientowi nie przysługują żaden roszczenia z tego tytułu.
7. Klient zobowiązany jest do wykonywania cyklicznych aktualizacji skryptów umieszczonych w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę. W przypadku braku aktualizacji w wyniku, której konto Klienta zostanie wykorzystane przez osoby trzecie Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta do czasu naprawy/usunięcia problemów. W przypadku, gdy sytuacja ma miejsce po raz kolejny Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania konta Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
8. Klient zobowiązany jest do cyklicznych zmian danych dostępowych jak również chronienia ich przed ujawnieniem osobom postronnym.
9. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji w ramach świadczonych usług przez Usługodawcę. Zasady i proces reklamacji reguluje §9 Postępowanie reklamacyjne.

 

§7 Płatności
1. Klient składający zamówienie poprzez strony należące do Usługodawcy dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej w terminie 10 dni od otrzymania faktury proforma. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku, gdy płatność nie wpłynie na rachunek Usługodawcy do ostatniego dnia płatności umieszczonego na fakturze proforma.
2. Klient dokonuje zapłaty za usługi Usługodawcy zgodnie z cennikiem zawartym na stronach Usługodawcy. Umowa zostaje zawarta na okres rozliczeniowy zgodny z dokonaną zapłatą przez Klienta.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług. Zmiany w cenniku zostaną wprowadzone w chwili publikacji na stronach Usługodawcy. Zmiana ceny usług Usługodawcy w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
4. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane Klienta do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na rachunku Usługodawcy. Faktury VAT będą wystawione w formie elektronicznej oraz będą przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
5. Usługodawca na 10 dni przed wygaśnięciem bieżącego okresu rozliczeniowego wystawi Klientowi fakturę proforma na usługi. Faktura proforma zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
6. Usługodawca na 5 dni przed wygaśnięciem bieżącego okresu rozliczeniowego wyśle do Klienta przypomnienie o płatności wystawionej faktury proforma. Przypomnienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
7. Usługodawca po upływie 1 dnia od terminu płatności faktury proforma wyśle do Klienta pierwszą informację o przekroczonym terminie płatności faktury proforma. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
8. Usługodawca po upływie 2 dni od terminu płatności faktury proforma wyśle do Klienta drugą informację o przekroczonym terminie płatności faktury proforma. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
9. Usługodawca rozpoczyna naliczanie odsetek po upływie 5 dnia od terminu płatności umieszczonego na fakturze proforma.
10. Usługodawca po wysłaniu drugiego przypomnienia o przekroczonym terminie płatności dokonuje blokady konta Klienta. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu blokady konta wynikającej z braku płatności.
11. Usługodawca w 10 dniu po przekroczonym terminie płatności dokonuje kasacji konta Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu. Po tym terminie Usługodawca nie będzie również udostępniał żadnych kopii danych należących do Klienta, którego konto uległo skasowaniu z braku terminowej płatności.
12. W przypadku niejasności związanych z płatnościami Klient zobowiązany jest kontaktować się z Działem Finansowym Usługodawcy, poprzez system zgłoszeń: https://www.client.hexcom.net/clientarea.php.
13. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z płatnościami zgodnie z zasadami postępowania reklamacyjnego zawartego w §9 Postępowanie reklamacyjne.

 

§8 Polityka Zasobów
1. Klient w ramach zakupionej usługi w zależności od planu hostingowego korzysta z mocy procesora wyrażonej w procentach.
2. Dla kont www procentowy przydział mocy procesora opisany jest w sekcji: „Parametry Bezpieczeństwa na stronie: https://www.hexcom.pl/directadmin-hosting.
3. Dla kont www reseller przydział mocy procesora opisany jest w sekcji: „Parametry Bezpieczeństwa” na stronie: https://www.hexcom.pl/directadmin-reseller-hosting/
4. Dopuszczalne jest chwilowe użycie procesora większe niż wartości podane w pkt. 2 oraz pkt. 3. Sumaryczny dobowy % użycia mocy procesora nie może być większy niż wartości dla poszczególnych planów hostingowych zgodnie z parametrami przedstawionymi w pkt. 2 oraz pkt 3.
5. Przekroczenie limitów wymienionych w pkt. 2 oraz pkt 3. będzie traktowane jako złamanie Regulaminu.
6. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie wyznaczonych dobowych % limitów użycia procesora:
a) po raz pierwszy: Klient otrzyma upomnienie na adres e-mail podany w Panelu Klienta.
b) po raz drugi: Konto Klienta zostaje czasowo zablokowane a Klient otrzyma na e-mail podany w Panelu Klienta informację o zablokowaniu konta. Konto zostanie odblokowane jedynie w sytuacji, gdy Klient zobliguje się do naprawy zaistniałej sytuacji (np. poprzez optymalizację swoich skryptów). Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu blokady konta wynikającej z przekroczenia mocy obliczeniowej procesora.
c) po raz trzeci: Konto Klienta zostaje całkowicie zablokowane. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu blokady konta wynikającej z przekroczenia mocy obliczeniowej procesora.
7. W przypadku rażącego przeciążenia serwera mającego wpływ na stabilne działanie usług Usługodawcy oraz innych Klientów Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu zablokowania konta wynikającej z przeciążenia serwera.
8. Klient ma możliwość zmiany aktualnego planu hostingowego na wyższy w przypadku, gdy aktualny plan hostingowy przydziela za małą % moc procesora.
9. Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy powstałej w wyniku zmiany planu hostingowego na wyższy. Za zmianę planu hostingowego Usługodawca wystawi fakturę proforma przesłaną adres e-mail Klienta podany w Panelu Klienta.


§9 Postępowanie Reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług świadczonych przez Usługodawcę winna zostać przesłana Usługodawcy w formie elektronicznej poprzez system zgłoszeń: https://www.client.hexcom.net/clientarea.php.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest wyszczególnić takie informacje jak:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Usługodawcy,
b) rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
c) zarzuty Klienta,
d) okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zastosowanie mają zapisy z pkt. 3§5 i/lub inne indywidualne ustalenia między Klientem a Usługodawcą.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji odpowiedź Usługodawcy jest ostateczna.

 

§10 Postanowienia Końcowe
1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą podlega aktualnie obowiązującemu prawu w Polsce. Klient oraz Usługodawca zobowiązują się do jego przestrzegania.
2. Usługi Usługodawcy mogą być świadczone jedyne Klientom przestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszystkich załączników będących integralną częścią niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy wszelkie spory będące pomiędzy Klientem a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i rozwiązania umowy o świadczenie usług w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu i/lub przepisów prawa.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2012r. wraz ze zmianiami z dnia 27.09.2015.

 
Regulamin Domen Internetowych

Zasady rejestracji poszczególnych nazw domen regulowane są przez następujące regulaminy:
1. Regulamin rejestracji domen .pl: http://dns.pl/regulamin.html
2. Polityka rejestracyjna nazw domen .eu: http://www.eurid.eu/files/reg_pol_PL.pdf
3. Warunki rejestracji nazw domen .eu: http://www.eurid.eu/files/trm_con_PL.pdf
4. Polityka WHOIS dotycząca nazw domen .eu: http://www.eurid.eu/files/whois_pl.pdf
5. Zasady rejestracji domen globalnych (ang.): http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm
6. Polityka WHOIS dotycząca nazw domen globalnych (ang.): http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm
7. Regulamin wydawania kodów AUTHINFO: https://www.hrd.pl/wsparcie/regulaminy-serwisu-hrd-pl/regulamin-serwisu-hrd-pl/ (pkt. 11, 12, 13, 14)

Regulamin Serwerów VPS (Cloud)

§1 Postanowienia ogólne
Usługodawca – firma HEXCOM NETWORKS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16 działająca pod marką handlową HEXCOM.NET / HEXCOM.PL.
Klient – osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupu usług HEXCOM.NET / HEXCOM.PL na stronie www.hexcom.net / www.hexcom.pl.
Cennik – ceny produktów/usług oferowanych przez HEXCOM.NET / HEXCOM.PL na stronie www.hexcom.net / www.hexcom.pl.
Regulamin – regulamin świadczenia usług, dostępny na stronie www.hexcom.net / www.hexcom.pl.
Polityka Prywatności – dokument regulujący przechowywanie danych osobowych przez Usługodawcę. Stanowi on załącznik do Regulaminu.
Regulamin serwerów VPS – niniejszy regulamin dotyczący zasad korzystania z serwerów VPS (Virtual Private Server). Stanowi on załącznik do Regulaminu.
Regulamin rejestracji domen – regulamin regulujący zasady rejestracji oraz przedłużania domen krajowych oraz zagranicznych. Stanowi on załącznik do Regulaminu.
Opłata abonamentowa – wynagrodzenie wypłacane przez Klienta na rzecz Usługodawcy za usługi Usługodawcy, z których korzysta Klient.
Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy za usługi Usługodawcy, z których korzysta Klient i które zostały przez Klienta opłacone. Opłaty za okresy abonamentowe dokonywane są z góry.
Dane bilingowe – dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Usługodawcę Faktury VAT lub Faktury pro forma.
Dane kontaktowe – dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
Faktura proforma – dokument wystawiany przez Usługodawcę przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Usługodawcę bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.
Okres próbny – wskazany przez Usługodawcę okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.
Panel Klienta – udostępniane przez Usługodawcę pod adresem https://www.client.hexcom.net/clientarea.php narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej oraz aktualizować swoje dane.
Usługi (Usługi hostingowe) – pakiet usług zaprezentowany w ofercie Usługodawcy i/lub w Cenniku.
Umowa – umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Regulamin serwerów VPS, Regulamin rejestracji domen, Polityka Prywatności, Cennik, Specyfikacja techniczna usług.
Specyfikacja techniczna usług – wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

 

§2 Zawarcie umowy
1. Klient chcący dokonać zakupu usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.hexcom.net zobowiązany jest do dokonania rejestracji.
2. Formularz rejestracyjny wypełniony przez Klienta musi zawierać poprawne i prawdziwe dane. Dane, które Klient jest zobowiązany podać to:
Osoby fizyczne: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkanie i/lub adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
Firmy: nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, NIP, REGON, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadku, gdy podane dane przez Klienta są nieprawdziwe.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta również w przypadku kiedy:
Klient korzystał z usług Usługodawcy a rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku złamania Regulaminu przez Klienta.
Klient dokonywujący zakupu usługi narusza prawa osób trzecich i/lub naruszył przepisy powszechnie obowiązujące na terenie RP.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji danych Klienta. W przypadku dodatkowej weryfikacji Klient zobowiązany jest do:
Osoby fizyczne: przesłanie skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta dokonującego zakupu usług Usługodawcy.
Firmy: dane rejestrowe firmy (wpis EDG, KRS), nadanie numerów NIP/REGON.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy i/lub zawieszenia świadczenia usług w przypadku braku przesłania wymaganych dokumentów z pkt.5§2.
7. Klient oświadcza, że z chwilą rejestracji poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również załącznikami do Regulaminu przedstawionymi w §1.
8. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do świadczenia usług przez Usługodawcę.
9. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail podany podczas rejestracji informacji związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.
10. Klient oświadcza, że został zapoznany z prawem dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz zaprzestania ich przetwarzania.
11. Usługodawca oświadcza, że dane przekazane przez Klienta poprzez wypełniony formularz rejestracyjny nie będą udostępniane i/lub odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§3 Realizacja umowy
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w sposób ciągły i nieprzerwany. Odpowiedzialność usługodawcy w zakresie świadczonych usług reguluje §5.
2. Klient zobowiązany jest korzystać z usługi w sposób nienaruszający prawo i/lub prawa osób trzecich.
3. Klient nie jest upoważniony przez Usługodawcę do odsprzedawania serwera VPS bez zgody Usługodawcy. Odsprzedaż bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest traktowane jako złamanie Regulaminu.
4. Klient ma możliwość zmiany opcji abonamentowej w trakcie trwania zakupionej usługi.
5. W przypadku zmiany planu serwera VPS na wyższy Klient zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wynikającej ze zmiany planu w wysokości zależnej od pozostałego okresu rozliczeniowego. Za zmianę planu na wyższy wystawiona zostanie faktura proforma przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta umieszczony w Panelu Klienta.
6. W przypadku zmiany planu serwera VPS na niższy, różnica wynikająca ze zmiany planu zostanie dodana do Panelu Klienta. Zwróconą różnicę Klient może wykorzystać do zakupu innych usług Usługodawcy.

 

§4 Rozwiązanie umowy
1. Usługodawca w 10 dniu po przekroczonym terminie płatności dokonuje kasacji konta Klienta. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Po tym terminie Usługodawca nie będzie również bezpłatnie udostępniał żadnych kopii danych należących do Klienta, którego konto uległo skasowaniu z braku terminowej płatności.
2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w formie elektronicznej, poprzez system zgłoszeń: https://www.client.hexcom.net/clientarea.php. W razie odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wniesioną opłatę, w wysokości proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
3. Użytkownik w rażący sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności w sytuacji załamania punktów od 6§6 do 7§6.

 

§5 Odpowiedzialność usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i stałego działania usług za które Klient dokonał opłaty. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem Klienta o planowanych pracach i/lub wyłączeniach. Informacje będą przesyłane na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
2. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania dostępności na poziomie min. 99,5% w skali roku.
3. W przypadku niedostępności wynikającej z winy Usługodawcy, Klientowi przysługuje wydłużenie opłaconej usługi o 7 (siedem) dni za każde 12 (dwanaście) godzin niedostępności.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych należących do Klienta w wyniku braku dbałości ze strony Klienta o aktualizację posiadanych skryptów będących celem ataku lub w wyniku niedbałego przechowywania danych dostępowych przez Klienta. Dotyczy to również stosowania przez Klienta prostych haseł.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane przez Klienta jak również przez działania Klienta.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z winy dostawców lub na skutek czynników takich jak klęski żywiołowe.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta i/lub do usunięcia plików zawierających złośliwe oprogramowanie/wirusy itp. w przypadku, gdy konto Klienta stanowi zagrożenie dla pozostałych Klientów Usługodawcy i/lub mogące wpływać na stabilne działanie serwerów Usługodawcy. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu usunięcia podejrzanych plików.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku otrzymania i zweryfikowania zgłoszenia abuse o nadużyciu.
9. Serwery VPS w opcji root (bez administracji) nie są backupowane przez Usługodawcę. Wykonywanie wszelkich kopii zapasowych leży po stronie Klienta.

 

§6 Odpowiedzialność klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczone w ramach usługi serwera VPS zakupionej u Usługodawcy. Dotyczy to również ruchu generowanego z konta hostingowego Klienta.
2. Klient zobowiązany jest do wykonywania samodzielnych, cyklicznych kopii bezpieczeństwa niezależenie od Usługodawcy zgodnie z pkt. 9§5.
3. Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o zmianach mających wpływ na realizację usług przez Usługodawcę. W szczególności dotyczy to aktualnych danych kontaktowych.
4. Klient zobowiązany do utrzymywania w Panelu Klienta aktualnego adres e-mail. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy podany adres e-mail znajdujący się w Panelu Klienta jest nieaktualny i/lub niepoprawny.
5. Klient nie może korzystać z usługi:
a) w sposób powodujący zakłócanie lub uniemożliwiający korzystanie z zasobów Usługodawcy przez innych Klientów jak również działając na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
b) w celu przesyłania spamu,
c) w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa,
d) do rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość,
e) do rozpowszechniania stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne z udziałem nieletnich,
f) do rozpowszechniania serwisów o treści „warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
g) propagując piractwo fonograficzne lub komputerowe,
h) upowszechniając techniki łamania kodów dostępowych,
i) upowszechniając wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
j) do rozpowszechniania treści obscenicznych i/lub wulgarnych,
k) do rozpowszechniania treści propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
l) do rozpowszechniania treści godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
m) naruszając prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
n) promując, zachęcając lub instruując w zakresie działań przestępczych,
o) jako hosting pod obrazki pobierane przez inne serwisy (np. allegro itp.),
p) jako serwer kopii zapasowych (tzw. backup plików),
r) jako hosting typu download, gdzie będą „składowane” pliki dla innych serwisów,
s) jako hosting pośredni dla takich serwisów jak rapidshare,filesonic itp.
t) w celu uruchomienia serwera gier online (w szczególności minecraft, counter-strike i inne),
u) w celu uruchomienia serwera głosowego (np. TeamSpeak),
6. W przypadku naruszenia punktów od pkt. 5a§6 do pkt. 5u§6 Usługodawca ma prawo do zawieszenia lub całkowitego zablokowania serwera Klienta. Klientowi nie przysługują żaden roszczenia z tego tytułu.
7. Klient zobowiązany jest do wykonywania cyklicznych aktualizacji skryptów umieszczonych w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę jak również aktualizacji oprogramowania serwera VPS. W przypadku braku aktualizacji w wyniku, której serwer Klienta zostanie wykorzystany przez osoby trzecie Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania serwera Klienta do czasu naprawy/usunięcia problemów. W przypadku, gdy sytuacja ma miejsce po raz kolejny Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania serwera Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
8. Klient zobowiązany jest do cyklicznych zmian danych dostępowych jak również chronienia ich przed ujawnieniem osobom postronnym.
9. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji w ramach świadczonych usług przez Usługodawcę. Zasady i proces reklamacji reguluje §8 Postępowanie reklamacyjne.

 

§7 Płatności
1. Klient składający zamówienie poprzez strony należące do Usługodawcy dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej w terminie 10 dni od otrzymania faktury proforma. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku, gdy płatność nie wpłynie na rachunek Usługodawcy do ostatniego dnia płatności umieszczonego na fakturze proforma.
2. Serwer VPS jest aktywowany automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy za pierwszy okres abonamentowy zgodny z cennikiem Usługodawcy.
3. Klient dokonuje zapłaty za usługi Usługodawcy zgodnie z cennikiem zawartym na stronach Usługodawcy. Umowa zostaje zawarta na okres rozliczeniowy zgodny z dokonaną zapłatą przez Klienta.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług. Zmiany w cenniku zostaną wprowadzone w chwili publikacji na stronach Usługodawcy. Zmiana ceny usług Usługodawcy w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane Klienta do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na rachunku Usługodawcy. Faktury VAT będą wystawione w formie elektronicznej oraz będą przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
6. Usługodawca na 10 dni przed wygaśnięciem bieżącego okresu rozliczeniowego wystawi Klientowi fakturę proforma na usługi. Faktura proforma zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
7. Usługodawca na 5 dni przed wygaśnięciem bieżącego okresu rozliczeniowego wyśle do Klienta przypomnienie o płatności wystawionej faktury proforma. Przypomnienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
8. Usługodawca po upływie 1 dnia od terminu płatności faktury proforma wyśle do Klienta pierwszą informację o przekroczonym terminie płatności faktury proforma. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
9. Usługodawca po upływie 2 dni od terminu płatności faktury proforma wyśle do Klienta drugą informację o przekroczonym terminie płatności faktury proforma. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta.
10. Usługodawca rozpoczyna naliczanie odsetek po upływie 5 dnia od terminu płatności umieszczonego na fakturze proforma.
11. Usługodawca po wysłaniu drugiego przypomnienia o przekroczonym terminie płatności dokonuje blokady konta Klienta. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu blokady konta wynikającej z braku płatności.
12. Usługodawca w 10 dniu po przekroczonym terminie płatności dokonuje kasacji konta Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu. Po tym terminie Usługodawca nie będzie również udostępniał żadnych kopii danych należących do Klienta, którego konto uległo skasowaniu z braku terminowej płatności.
13. W przypadku niejasności związanych z płatnościami Klient zobowiązany jest kontaktować się z Działem Finansowym Usługodawcy, poprzez system zgłoszeń: https://www.client.hexcom.net/clientarea.php.
14. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z płatnościami zgodnie z zasadami postępowania reklamacyjnego zawartego w §8 Postępowanie reklamacyjne.

 

§8 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług świadczonych przez Usługodawcę winna zostać przesłana Usługodawcy w formie elektronicznej, poprzez system zgłoszeń: https://www.client.hexcom.net/clientarea.php.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest wyszczególnić takie informacje jak:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Usługodawcy,
b) rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
c) zarzuty Klienta,
d) okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zastosowanie mają zapisy z pkt. 3§4 i/lub inne indywidualne ustalenia między Klientem a Usługodawcą.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji odpowiedź Usługodawcy jest ostateczna.

 

§9 Postanowienia końcowe
1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą podlega aktualnie obowiązującemu prawu w Polsce. Klient oraz Usługodawca zobowiązują się do jego przestrzegania.
2. Usługi Usługodawcy mogą być świadczone jedyne Klientom przestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszystkich załączników będących integralną częścią niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy wszelkie spory będące pomiędzy Klientem a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i rozwiązania umowy o świadczenie usług w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu i/lub przepisów prawa.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2012r. wraz ze zmianami z dnia 27.09.2015.